NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org
"Zachovať lesy potomstvu,
lebo ony sú predpokladom udržania života na zemi."

Jozef Dekret Matejovie

"Zachovať lesy potomstvu,
lebo ony sú predpokladom udržania života na zemi."

Jozef Dekret Matejovie

"Zachovať lesy potomstvu,
lebo ony sú predpokladom udržania života na zemi."

Jozef Dekret Matejovie

previous arrow
next arrow
Slider

Národný lesnícky program predstavuje strategický národný dokument, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky.  

Vypracovanie národných lesníckych programov vyplýva z medzinárodných dohôd, na ktorých realizácii sa SR podieľa. Medzinárodná diskusia o národných lesníckych programoch (NLP) začala v roku 1992 na Konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji. Ďalej pokračovala pod záštitou Medzivládneho panelu o lesoch (IPF), Medzivládneho fóra o lesoch (IFF) a v súčasnosti má významné postavenie v programe Fóra OSN o lesoch (UNFF). 

V európskom kontexte sa na Ministerskej konferencii o ochrane lesov Európy (MCPFE) konanej vo Viedni v roku 2003 v rezolúcii V1 dohodol spoločný prístup európskych krajín k národným lesníckym programom. 

V súčasnosti sa koncepcia NLP stala dôležitým nástrojom na dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov spôsobom, ktorý rešpektuje národnú suverenitu a je v súlade so špecifickými národnými podmienkami.  

Na Slovensku už v roku 2004 vtedajšie ministerstvo pôdohospodárstva iniciovalo proces vypracovania prvého Národného lesníckeho programu, ktorý bol schválený v roku 2007. V súlade s ním bol prijatý Akčný plán Národného lesníckeho programu SR na roky 2007-2013 a po vyhodnotení plnenia jeho opatrení boli aktualizované rámcové ciele NLP SR na obdobie rokov 2014-2020 a prijatý ďalší Akčný plán NLP SR na roky 2014-2020. 

V súčasnosti prebieha proces tvorby nového Národného lesníckeho programu SR na obdobie 2022-2030.