NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (NLP SR). Rade predsedal Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Stretnutie sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnilo v online priestore. 

Prečítajte si viac na stránkach MPSR »

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci s Národným lesníckym centrom a Technickou univerzitou vo Zvolene. Vstupná správa bola takisto prezentovaná na zasadnutí Lesnícko-drevárskej rady, kde majú svoje zastúpenie aj vlastníci neštátnych lesov SR, spracovatelia dreva, Slovenská lesnícka komora a ďalší. Vstupnou správou sa začínajú ďalšie fázy prípravy strategického dokumentu, ktoré sú bližšie špecifikované v materiáli „Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 197/2017 z 26.4.2017.

Prečítajte si viac na stránkach MPSR »