NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 63 %

buk lesný 33,9 %, smrek obyčajný 22,5 %, dub letný a zimný 10,5 %

Tematické výbory Rady pre tvorbu NLP 2022-2030

1. Lesy a klíma; adaptačné opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov
Koordinátor: Ing. Ladislav Kulla, PhD. (Národné lesnícke centrum)
Tematický výbor rieši otázky dopadov zmeny klímy na lesy, prejavujúce sa rozpadom (hlavne ihličnatých) lesov, a formuluje adaptačné opatrenia na zlepšenie odolnosti lesov typu nápravných (ozdravných) opatrení v lesoch po kalamitách, rekonštrukcií najviac ohrozených lesov, asistovanej migrácie drevín a ich genotypov, zvyšovania biodiverzity lesov, a prechodu na prírode blízke hospodárenie v lesoch. Riešená je aj súvisiaca problematika premnoženej raticovej zveri, ktorá spôsobuje rozsiahle škody na mladých porastoch, čím limituje možnosti zvyšovania biodiverzity a zavádzania prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

2. Lesy a drevo; ekonomické aspekty a inovácie pri využívaní lesov
Koordinátor: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. (Národné lesnícke centrum)
Tematický výbor sa zaoberá zhoršujúcou sa konkurencieschopnosťou lesného hospodárstva v dôsledku rastu nákladov výroby, nízkej miery diverzifikácie výroby a nefungujúceho inovačného systému v lesnom hospodárstve, ako aj optimálnym využívaním surového dreva v zmysle princípov jeho kaskádovitého využívania. Napriek prijatým dokumentom v oblasti produkcie, spracovania a využitia dreva sa doteraz nerealizuje ucelená stratégia umožňujúca vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj lesnícko-drevárskeho sektora a tým efektívneho využitia surového dreva v rámci moderného biohospodárstva.

3. Lesy a moderné technológie; infraštruktúra, stroje a zariadenia, IKT
Koordinátor: doc. Ing. Ján Merganič, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)
Tematický výbor sa zaoberá nevyhovujúcou infraštruktúrou a technológiami v lesnom hospodárstve (ekonomické, politické a technologicko prírodné aspekty vplývajúce na hustotu a kvalitu lesnej cestnej siete, lesotechnických meliorácií a využívanie moderných strojov a zariadení). Zároveň rieši problematiku nedostatočného využívania IKT a DPZ v lesnom hospodárstve (dostupné investície, gramotnosť v oblasti IKT u pracovníkov LH, prepojenie a integrácia informačných systémov, implementácia moderných technológií vrátane DPZ do hospodárskej úpravy lesov a praxe)

4. Lesy a spoločnosť; kooperácia, komunikácia a spravovanie lesov
Koordinátor: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. (Národné lesnícke centrum)
Tematický výbor sa zaoberá problematikou zlepšenia spravovania lesov. Rieši problémy identifikované vo Vstupnej správe pre NLP 2021-2030 súvisiace s medzisektorovou kooperáciou, stretom rôznych záujmov, vplyvom záujmových platforiem obhospodarovateľov lesa na lesnícku politiku, participáciou, výkonom štátnej správy, transparentnosťou a vlastníckymi vzťahmi (transformácia vlastníckych vzťahov, fragmentácia, dominancia subjektov v obhospodarovaní lesov), manažmentom ľudských zdrojov a efektívnou komunikačnou stratégiou LH.

5. Lesy a verejná politika; nástrojový mix lesníckej politiky
Koordinátor: prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka (Technická univerzita vo Zvolene)
Tematický výbor sa zaoberá fungovaním a návrhmi na zmeny pre všetky typy nástrojov lesníckej politiky: regulatívne (s LH súvisiace právne normy), ekonomické (s LH súvisiace dane, odvody a finančné podpory), informačné (najmä program starostlivosti o les a odborný lesný hospodár) a dobrovoľné (najmä certifikácia a zelené obstarávanie). Dôraz podľa Vstupnej správy pre Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021 – 2030 skupina kladie na moderné ekonomické nástroje podpory inovácií a ekosystémových služieb lesov, ako aj mechanizmy riešenia finančných strát vyplývajúcich z disturbančných udalostí v lesoch.