NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Lesné hospodárstvo zamestnáva 18 tis. ľudí

9 tis. zamestnancov a 9 tis. živnostníkov

Celý proces prípravy Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2022 – 2030 prebieha v rámci participatívneho procesu riadeného nezávislou externou spoločnosťou – tzv. facilitátorom. Cieľom participatívneho procesu tvorby NLP je:

  • Identifikovať zainteresovaných aktérov a vybraných aktérov zapojiť do diskusie o NLP,
  • V diskusii vybraných zainteresovaných aktérov validovať, resp. podrobiť oponentúre Vstupnú správu k NLP a návrh strategických oblastí pre NLP,
  • V diskusii vybraných zainteresovaných aktérov validovať, resp. podrobiť oponentúre návrhy pracovných skupín týkajúce sa strategického smerovania a priorít, prípadne variantov strategických cieľov a opatrení,
  • Informovať verejnosť o obsahu a postupe tvorby NLP ako aj o možnostiach pripomienkovania tohto strategického dokumentu.

V rámci tohto procesu sa uplatňuje úroveň participácie, ktorá znamená pozvanie zainteresovaných aktérov do diskusie a výmeny argumentov vo vzťahu ku zamýšľanej verejnej politike (bližšie informácie v Pravidlách zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, 2014 - 2. úroveň participácie). Zainteresovaná verejnosť pri tejto úrovni participácie vstupuje do aktívnej roly a podieľa sa na formulovaní požiadaviek a ich zdôvodnení pre zadanie tvorby NLP. Zainteresovaní aktéri majú k dispozícií nasledovné možnosti zapojenia:

  • členstvo v Rade pre tvorbu NLP 2022 - 2030,
  • členstvo v tematických Výboroch Rady pre tvorbu NLP 2022 - 2030,
  • účasť na stretnutiach s odbornou verejnosťou.

Identifikovaní zainteresovaní aktéri budú mať možnosť diskutovať o identifikovaných strategických oblastiach, strategickom smerovaní a prioritách, prípadne variantoch strategických cieľov a opatrení.