NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Lesy sa nachádzajú na ploche 2,02 mil. ha

(72 % hospodárske lesy, 17 % sú ochranné lesy, 11 % sú lesy osobitného určenia)

V súboroch na stiahnutie nájdete podrobnejšie informácie o:

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030

Riadiaci výbor pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030 (ďalej len „NLP SR 2021–2030“) sa zriaďuje na základe článku 7 Organizačného poriadku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 5537/2019-250 a bodu č. 3 uznesenia 27. porady vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) z 12. 12. 2019.

Štatút a rokovací poriadok Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030

Tento štatút upravuje najmä pôsobnosť, zloženie, členstvo, organizáciu činnosti a ukončenie činnosti Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030.