NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Lesnatosť je viac ako 41 %

v roku 1850 predstavovala 28 %

Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií

Za posledné dve dekády rokov dynamika globálneho vývoja priniesla so sebou rad civilizačných zmien a procesov. Pred exekutívu štátov nastolili zmeny a vplyvy globálneho prostredia potrebu riešenia viacerých výziev a nových problémov, ktoré sú prierezovo orientované, majú komplexnejší a nadrezortný charakter. Je v nich obsiahnutá nielen ekonomická, sociálna, environmentálna, ale aj bezpečnostná dimenzia, čo si vyžaduje zásadnú a systémovú zmenu v prístupe riadenia štátu. Táto zmena spočíva v zavedení flexibilnejších spôsobov programovania, resp. plánovania strategických priorít a cieľov a uplatnení efektívnejších metód dosahovania výsledkov realizovaných verejných politík a stratégií.

V podmienkach SR si mnohé spoločenské problémy, vzhľadom na ich zložitý priebeh a dynamický charakter, vyžadujú aplikovať multidimenzionálne prístupy v systémových riešeniach a kvalitatívne nové metódy riadenia a rozhodovania na centrálnej úrovni štátnej správy. Moderné a efektívne riadenie štátu kladie silný dôraz na strategický rozmer vládnutia. Tento predstavuje dynamický proces prípravy, tvorby a implementácie verejných politík a stratégií adekvátne reagujúcich na zmeny a potreby v spoločnosti.

« Ďalšie informácie si môžete prečítať v súboroch na stiahnutie