NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

Vstupná správa je dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o identifikovanom probléme (prí-
padne o viacerých problémoch), ktoré sú potrebné na rozhodnutie zadávateľa stratégie o tom, či
bude problém riešený pomocou stratégie alebo nie. vstupná správa má za cieľ:

  • zhrnúť výsledky predbežných analýz, ktoré jasnejšie vymedzili zadaný problém/problémy a určili jeho/ich rozsah,
  • zmapovať okolie problému/problémov a regulačný rámec,
  • overiť existenciu konkurenčných a súvisiacich stratégií,
  • odhadnúť vývoj prostredia a jeho možného vplyvu na dosiahnutie vízie – obrazu budúcnosti,
  • nastaviť organizáciu tvorby stratégie.

Celú správu si môžete stiahnúť vo formáte PDF.