NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

1 ha bukového lesa zachytí ročne 70 ton prachu

1 ha lesa spracuje za 24 hodín približne 900 kg CO2
Cieľom Rady je:
 • diskutovať o problémoch lesov a LH SR a s ním súvisiacich odvetví,
 • identifikovať hlavné problémy lesov a LH SR , ktoré si vyžadujú odbornú analýzu,
 • rokovať o materiáloch a návrhoch, ktoré pripravil tím pre tvorbu stratégie – pracovná skupina pre prípravu NLP SR 2022 – 2030,
 • identifikovať strategické ciele a priority stratégie,
 • prezentovať záujmy, návrhy a stanoviská strategického charakteru,
 • prispieť ku koordinácii rôznych stratégií a koncepcií týkajúcich sa problematiky lesov a LH SR ,
 • formulovať odporúčania pre Riadiaci výbor pre tvorbu NLP SR 2021 – 2030. 

Členstvo v Rade je otvorené všetkým štátnym a neštátnym organizáciám (právnickým osobám) s relevantným záujmom o lesy a LH SR .

Rada sa v rámci svojej pôsobnosti schádza sa na pravidelných zasadnutiach zvolávaných predsedom Rady. Rada sa schádza najmenej dvakrát ročne, v odôvodnených prípadoch aj viackrát.

Prehľad zainteresovaných strán – inštitúcií, ktoré majú zastúpenie
v Rade pre tvorbu NLP 2022-2030:

Ústredné orgány štátnej správy:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia MPRV SR

Štátne podniky lesného hospodárstva (obhospodarovatelia lesov vo vlastníctve štátu v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR a Ministerstva obrany SR):

 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • Vojenské lesy a majetky SR , štátny podnik
 • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Organizácie združujúce neštátnych vlastníkov lesov:

 • Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Stavovské organizácie:

 • Slovenská lesnícka komora
 • Slovenská poľovnícka komora

Príspevkové odborné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR:

 • Národné lesnícke centrum
 • ŠTÁTNE LESY TAT RANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Príspevkové odborné organizácie v pôsobnosti Ministerstvo životného prostredia SR:

 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Štátna ochrana prírody SR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav

Zástupcovia vedecko-výskumnej obce:

 • Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
 • Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 • Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa
 • Výskumný ústav papiera a celulózy
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Akademická obec:

 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Mimovládne organizácie a občianske združenia:

 • PEFC Slovensko
 • WWF Slovensko
 • Pro Silva Slovensko
 • Lesoochranárske zoskupenie VLK
 • PRALES, o.z.
 • Slovenský pozemkový fond

Zástupcovia priemyslu:

 • Zväz spracovateľov dreva SR
 • Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Slovwood Ružomberok, a.s.

Zamestnávateľské zväzy:

 • Republiková únia zamestnávateľov SR
 • Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

Zástupcovia vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy:

 • Spolok taxačných kancelárií SR
 • Spolok taxátorov Slovenska

Zástupcovia vodohospodárov:

 • Asociácia vodárenských spoločností 

Štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva:

 • Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov
 • Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov

Odborové zväzy:

 • Konfederácia odborových zväzov SR
 • Odborový zväz Drevo Lesy Voda