NLC, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen +421 45 5314 111 nlc@nlcsk.org

1,38 mil. ha lesov je certifikovaných

medzinárodné certifikačné schémy PEFC a FSC

Schéma participatívneho procesu tvorby
Národného lesníckeho programu SR 2022-2030

Organizačná štruktúra tvorby NLP SR 2022-2030 a participatívneho procesu

 • Vláda SR prerokuje a schvaľuje návrh NLP.
 • Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predkladá návrh NLP na rokovanie vlády SR.
 • Riadiaci výbor:
  • posudzuje a schvaľuje závery a odporúčania zo zasadnutia Rady pre tvorbu NLP,
  • prijíma odporúčania a rozhodnutia súvisiace s tvorbou NLP,
  • vypracúva odporúčania ministrovi k návrhu NLP,
  • zodpovedá za odovzdanie návrhu NLP na rokovanie porady vedenia ministerstva,
  • rieši naliehavé problémy vzniknuté pri tvorbe NLP.
 • Rada pre tvorbu NLP:
  • identifikuje hlavné problémy lesov a LH SR, ktoré si vyžadujú analýzu a rozpracovanie,
  • rokuje o materiáloch a návrhoch, ktoré pripravia tematické výbory alebo pracovné skupiny,
  • identifikuje strategické ciele a priority NLP,
  • formuluje odporúčania pre Riadiaci výbor pre tvorbu NLP.
 • Tematické výbory Rady pre tvorbu NLP:
  • validujú Vstupnú správu k NLP v konkrétnej tematickej oblasti,
  • validujú návrh pracovných skupín týkajúci sa strategických oblastí pre NLP,
  • prinášajú námety týkajúce sa strategického smerovania, cieľov a opatrení v danej oblasti,
  • validujú návrhy pracovných skupín týkajúce sa strategického smerovania, cieľov a opatrení.
 • Pracovné skupiny (koordinované NLC):
  • pripravujú podklady na rokovanie tematických výborov a Rady pre tvorbu NLP,
  • pripravujú odborné stanoviská a analýzy pre tvorbu NLP,
  • zabezpečuje spracovanie technických podkladov súvisiacich s tvorbou NLP,
  • spracúva pripomienky zainteresovaných aktérov, výborov a Rady do návrhu NLP,
  • vypracujú dokument Národný lesnícky program na roky 2022-2030.
 • Koordinačná skupina (tvorená kľúčovými pracovníkmi MPRV SR zo Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, zástupcami NLC a facilitátormi PDCS):
  • pripravuje program zasadnutí Rady,
  • pripravuje v prípade potreby zasadnutia tematických výborov,
  • rieši protichodné stanoviská tematických výborov alebo pracovných skupín,
  • pripravuje program stretnutí s odbornou verejnosťou,
  • podieľa sa na príprave komunikácie s verejnosťou.
 • Facilitátor procesu (facilitátori PDCS):
  • zabezpečuje dialóg medzi zainteresovanými aktérmi a zástupcami MPRV SR a NLC,
  • navrhuje postup a vedie participatívny proces,
  • vedie zasadnutia Rady, tematických výborov a stretnutia s odbornou verejnosťou,
  • navrhuje postupy pre riešenie protichodných názorov
  • spracúva zápisy zo zasadnutí Rady, tematických výborov a stretnutí s odbornou verejnosťou,
  • vypracuje správu z participatívneho procesu.